Top Navigation Services Aromaflex Information Aromaflex Home Page
Cumhartheirpe

Ceard e?

'Seard e cumhartheirpe na Ola Speisialta a usaid mar choir leigheis nadurtha le linn suathaireacht a dheanamh ar an gcorp. Is feidir an ola a chur in adhartain, in uisce folcadain, no a ionanalu freisin. Is I an ola sin uscra na bplandai, luibheanna. I lamha cleachtora gairmiuil is leigheas cuimsitheach cumhartheirpe don duine go hiomlan. Ceartaitear easpa comhea idir corp agus aigne, chomh mhaith le mi-shuaimhneas, de bharr strus no imni a laghdu. Bunaitear comhreir suaimhneas coirp nuair a usaidtear an ola cumhra seo.

Eifeacht Ola

Is feidir leis an ola cabhru le na nearoga, le imsruthu na fola, meanna a neartu aon dochar sa chorp a ghlanadh. Leigheastar tinneas cinn, mi-grein, athlasadh airtriteach agus spreagann an corp an intinn chun fein-chneasaithe. Glaotar anam an phlanda ar an ola. Cuireann an ola feabhas brea ar an gcraiceann fiu do aon aois ghrupa. Tagann an ola uscra o craiceann, lar, blath no duilleoga an phlanda. Deirtear gur harmoin planda e an ola, on bhfocal Ghreigis, nuair a usaidtear i san ait a bhfuil si ag teastail. Suathaireacht in eineacht le ola e cumhartheirpe. Is maith ann lei fein an suathaireachtach is fearr fos i le ola cumhra. De bharr suathaireachta teann an ola trid an gcraiceann agus cuimlitear cealla marbha chun siuil cuirtear beocht sa chraiceann agus fagtar bog e. Ceann de na modhanna is fearr chun duine a chur ar a chompord slanaithe e an suathaireacht, os rud e gurb fad siar i gcuimhne an cine daonna e an chead mothu tadhaill. Tugann suathaireacht ardu meanmain duinn feabhasaionn se ar ndionacht ar ghalair sa gcaoi gur feidir linn a bheith ar ar sastacht.

Reifleasceolaiocht

Ceard e Reifleasceolaiocht?

Is eolaiocht e Reifleasceolaiocht a deir gur feidir frithluacaili a fhail sna cosa sna lamha fiu sna cluasa a bhfuil gaol acu le gach gne den chorp. Nuair a spreagtar na frithluacili seo i gceart is feidir fadbhanna slainte a leigheas go nadurtha. Laghadaitear strus agus fadbhanna fisiciula. Ni hionann reifleasceolaiocht agus suathaireacht. Ce gur sa fichiu haois go ndearna na Meiricanaigh forbairt ar reifleasceolaiocht bhi eolas ag na Sinigh air na cianta o shin; ta pictiur ar bhalla san Eigipt ata nios mo na 4,000 bliain d’aois, ag teaspaint cleachtadh reifleasceolaiochta.

Ceard a dheanann Reifleasceolaithe?

Ni suathaireacht chos e reifleasceolaiocht. Cuireann cleachtoiri bru le na hordogai no leis an gcorr-mhear ar spota airithe den chos no ar chuid faoi leith den chos. Baintear usaid as ordoga, mearacha, agus altanna na lamha sns modhanna nua aimseartha.(TEIRPE FRITHLUAILE INGERAI)

Ceard a leigheasann Reifleasceolaiocht?

Tugann reifleasceolaiocht aire don chorp iomlan- is leigheas iomlan e. Ni mholtar coir leighis na ni thugtar faithmheasugalair ach tri mhean na gcos cuireann said cothramaiocht corp i bhfeidhm. Ni leigheastar hgalair faoi leith ach tri cothramaiocht coirp maolaitear an strus ‘s an teannas is cuis le galair. Cuirtear daoine ata faoi bhru ar a suaimhneas.

---------------------

Muineann si bun chursai do bhanaltrai, do dhaoine ata gaolta faoi churam acu agus oibrionn si le Cumann Cathaoir Rotha na hEireann, le hIonadai Athshlanaithe eagsula, chomh maith le daoine gur speis leo obair sa bhaile. Tugann si ranganna timpeall an Muileann Cearr. Doibh siud nar feidir leo an bhaile a fhagail de bharr easlainte tugann si cuairteanna baile.

Go raibh maith agat faoi e seo a leamh


Bottom Navigation Courses Research Contact Aromaflex Home Page